Norsk Miniatyrhund Klubb

VIKTIG Informasjon til alle oppdrettere

Oslo 14.11.2013  Norsk Miniatyrhundklubb   Vi viser til søknad fra Norsk Miniatyrhundklubb 09.10.2013 samt fra Raserådet for tibetansk spaniel 25.09.13.  Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg behandlet saken på sitt møte 30.10.2013, og fattet følgende vedtak: 

Det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for tibetansk spaniel for foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Øyelysingen må være foretatt maksimalt ett år før paring. ERG- undersøkelse erstatter ikke øyelysing.   Ved bruk av utenlandske hunder: kopi av hundens ECVO-attest må vedlegges registreringsanmeldelsen, og resultatet fra denne attesten vil bli lagt inn i DogWeb. For svenskeide hunder: Dersom øyelysingen er utført i Sverige, men uten at det foreligger en ECVO-attest, må kopi av den svenske øyelysingsattesten vedlegges registreringsanmeldelsen; dette resultatet kan imidlertid ikke legges inn i DogWeb.             

Det gis mulighet for å søke om dispensasjon fra kravet i spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raserådet før vedtak fattes.          

Det presiseres at kravet ikke har tilbakevirkende kraft og omfatter følgelig ikke frossen sæd som er frosset før restriksjonen trer i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.     

Kravet trer i kraft for paringer foretatt fra og med 01.04.2014.     

Vi ber om at raseklubben gjør vedtaket kjent for sine medlemmer og oppdrettere av rasen.     

Med hilsen NORSK KENNEL KLUB  

Astrid Indrebø

leder av Helseavdelingen

sekretær for NKKs Sunnhetsutvalg