Norsk Miniatyrhund Klubb

Arbeidsutvalget

 Logo 2 

                     Arbeidsutvalget fom 14.03.2023

                     E-post adresse tibetanskspaniel@nmhk.net

 

                    Raserepresentant : Bente Lund bente.lund@oppdal.com Tlf: 97597596

                    Arbeidsutvalg : Kristin Bøe - kristin.falkiaro@gmail.com Tlf: 41285947

                    Arbeidsutvalg: Anita Lunden

                    Arbeidsutvalg: Stein-Arne Dramstad

 

 

                  


 

 
                                                            Hva er våre oppgaver ?
 
                                                 Raseutvalget skal ha ansvaret for:
 
 
- Arbeide for rasens beste ved å bistå interesserte med informasjon om rasen og stell av denne.
 
- Arbeide i samarbeid med sunnhetsutvalget med kartlegging av eventuelle problemer innen rasen, og bistå med hjelp og råd ved spørsmål om avl og oppdrett innen rasen.
 
- Regne ut årets mestvinnende innen rasen etter NMHK`s retnngslinjer. Øvrige kåringer er frivillig. Listen(e) presenteres på Hjemmesiden og i Mini-Nytt
 
- Holde medlemmene orientert om rasen i rasens spalte i Mini-Nytt og på klubbens Web side.
 
- Dersom rasen har eget blad skal 1 eksemplar sendes NMHK`s Hovedstyre og 2 eksemplarer til Nasjonalbiblioteket. Web siden skal være under nmhk.net og følge retningslinjer for web sider i NMHK.
 
- Raseutvalget fører regnskap over raseutvalgets aktiviteter. Eventuelt overskudd tilfaller raseutvalget og disponeres av dette. Trenger raseutvalget midler til et arrangement, kan man søke HS om dette. Det forutsettes at budsjett for arrangementet vedlegges.
 
- Protokoll, regnskap og eiendeler oppbevares etter årsmøtet av raserepresentant, som gir dette videre til ny representant.
 
- Utføte eventuelt andre oppdrag innenfor rasen, som styret i NMHK pålegger dem.
 
 

 

 

 

Innkalling til Raseårsmøte NMHK Tibetansk Spaniel

Sted: Teams.

Dato: Mandag 14 mars 2022

Klokkeslett: 18:00

Valg foretas digitalt.

 

Saker:

 

  1. Godkjenning av innkallelse

-          Digitalt valg. Ingen i styret er på valg, og det er ikke kommet inn forslag på flere styremedlemmer.

-          Valg av ordstyrer.

-          Valg av referent

-          Valg av 2 protokollunderskrivere

 

  1. Rasegruppens årsberetning for 2021

 

  1. Regnskap 2021

 

  1. Innkomne saker. - Ingen saker er innkommet.

 

  1. Gjennomgang av resultat av digitalt valg. – Ingen på valg i 2022.

 

 

 Påmelding for å delta på årsmøtet må sendes til tibetanskspaniel@nmhk.net innen 10.03.2022. Dere vil få tilsendt link til møtet.